ليست برخي از پروژه هاي شركت رفرانس ايران (سهامي خاص)
رديف شرح پروژه تاريخ عقد قرارداد

فروش اقلام و طراحی حفاظت کاتدیک پروژه ABS & RUBBER (پتروشیمی جم)

1393/7/19 

فروش اقلام حفاظت کاتدیک خط لوله پروژه بیدبلند خلیج فارس

1395/4/1

تهیه کالا پروژه احداث واحد گوگرد زدایی از نفت ( پالایشگاه تبریز)

 2016/5/2

طراحی ، تامین اقلام ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک مخازن واحد تولید گاز مایع ، مخازن و لوله های زیرزمینی واحد متانول مجتمع پتروشیمی خارگ 

1394/12/5

خرید کالا حفاظت کاتدیک (هنگام)

1395

خرید کالا حفاظت کاتدیک (یاران)

1395
7

طراحی، خريد و نصب و اجرای پروژه ارتقاء سيستم حفاظت كاتديک
شرکت پالایش نفت تهران(تندگويان)

1394/10/1
8 تهیه و حمل و باراندازی سيستم حفاظت كاتدی خط لوله فولادی انتقال آب از سد تالوار به شهر همدان 1394/06/15 
9

نصب سيستم حفاظت كاتدی
خط لوله فولادی انتقال آب از سد تالوار به شهر همدان

1394/07/01
10

تجهیزات، طراحی، نصب و اجرا، تست و راه اندازی
سيستم حفاظت كاتديک مخازن صادراتی متانول پتروشیمی خارگ

1393/01/25
11

حفاری چاه های حفاظت كاتديک
مناطق 1،2،3،5،6،7 و 11 گازرسانی تهران و خطوط لوله

1394/10/06
12 نصب و راه اندازی سيستم ارتینگ پالایشگاه ستاره خلیج فارس 1394/04/08
13 نصب و راه اندازی سيستم ابزار دقیق پالایشگاه ستاره خلیج فارس 1394/04/08
14 نصب و راه اندازی سيستم هشدار دهنده آتش پالایشگاه ستاره خلیج فارس 1394/04/08
15 نصب و راه اندازی سيستم تلکام پالایشگاه ستاره خلیج فارس 1394/04/08
16

نصب و راه اندازی سيستم H-VAC پالایشگاه ستاره خلیج فارس

1394/04/08
17 تست و راه اندازی سيستم پست برق پالایشگاه ستاره خلیج فارس 1394/04/08
18

نصب و راه اندازی 200 عدد ترانس برق پالایشگاه ستاره خلیج فارس

1393/05/04
19 اجرای سيستم روشنایی شهرک باران 1393/08/04
20 نصب سيستم ارتینگ شهرک باران 1393/08/04
21 نصب پست برق شهرک باران 1393/08/04
22 نصب و راه اندازی سيستم ارتینگ مخازن اسکله شهید رجایی  1393/04/25
23 اجرای سيستم حفاظت كاتديک پتروشیمی شازند اراک 1391/04/06
24 اجرای سيستم حفاظت كاتديک انبار نفت تبریز به روش PC 1391/05/17
25  

اجرای سيستم حفاظت كاتديک جهت پایل های سکوی فلر و
قسمت زيرزمینی خط آب آتشنشانی بندرپتروشیمی پارس

 
1391/11/5
26 فروش اقلام مربوط به سيستم حفاظت كاتديک 1393/08/07
27

فروش تجهیزات حفاظت كاتديک خط لوله  42اینچ مندنی زاده به پالایشگاه بیدبلند 1

1393/07/08
28  طراحی، خريد و اجرای سيستم حفاظت كاتديک واحدهای یوتیلیتی و آفسایت 1393/03/10
29 انجام اصلاحات بر روی سيستم های حفاظت كاتديک واحد BD و آفسایت 1393/07/19
30  طراحی،تامین و نصب سيستم حفاظت كاتديک مخزن میعانات گازی 1393/06/24
31 فروش تجهیزات سيستم حفاظت كاتديک میدان نفتی آزادگان شمالی-خطوط لوله 11/15/2013
32                فروش تجهیزات سيستم حفاظت كاتديک میدان نفتی آزادگان شمالی-مخازن 3/14/2013
33  تامین و ساخت سيستم حفاظت كاتديک تلمبه خانه غرب كارون 1392/04/30
34 مهندسی و فروش تجهیزات حفاظت كاتديک مخازن پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس(ستاره جنوب) 1392/04/05
35 مهندسی و فروش تجهیزات حفاظت كاتديک خطوط لوله پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس(ستاره جنوب) 1392/04/08
36 نصب تجهیزات حفاظت كاتديک خط لوله پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس(ستاره جنوب) 1392/06/25
37 مهندسی و ساخت سيستم حفاظت كاتديک میدان نفتی يادآوران 1392/6/1
38 تهیه و ساخت حفاظت كاتديک مخازن شرکت شیرین سازی گاز ايران 1391/08/10
39  سيستم حفاظت كاتديک شرکت نفت و گاز اروندان مرداد 1391
40 مهندسی و فروش تجهیزات حفاظت كاتديک خط لوله پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس(ستاره جنوب) 1391/05/15
41 اجرای پروژه حفاظت كاتدی 1391/04/06 
42 فروش تهیزات حفاظت كاتديک بندر صادراتی ماهشهر 1391/03/28
43 مهندسی و فروش تجهیزات حفاظت كاتديک پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس(ستاره جنوب) 1391/2/1
44 طراحی، خريد و راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک خط لوله 12 اینچ گازدانان 1390/12/15
45  خريد تجهیزات حفاظت كاتديک نیروگاه سیکل ترکیبی جندر (سوریه) در مرحله عقد
46 طراحی،خريد،نصب و راه اندازی سيستم حفاظت كاتدی بندر پتروشیمی پارس 1390/11/5
47  اجرای 18 رديف عملیات نصب سيستم حفاظت كاتیک مخازن 1390/05/17
48 اجرای عملیات پروژه سيستم حفاظت كاتدی لوله های زير زمینی بصورت epc 1390/09/20
49 اجرای سيستم حفاظت كاتديک واحد pet 1390/05/17
50 خريد و اجرای سيستم حفاظت كاتديک شبكه گاز رسانی سایت 1389/11/16
51  طراحی تفصیلی و خريد سيستم حفاظت كاتديک پالایشگاه بنزین سازی بندر عباس 1389/05/27
52 احداث سيستم حفاظت كاتديک انبار نفت تبریز به روش PC 1389/05/17
53 سيستم حفاظت كاتديک نیروگاه كرمانشاه epc 1389/4/29
54 تامین كالاهای اختصاصی پیمان تزریق گاز پروژه سراجه قم 1389/2/8
55 تهیه و ساخت نصب و راه اندازی 6 مورد ایستگاه حفاظت كاتديک 1388/09/12
56 طراحی ، ساخت و تهیه اجناس سيسستم حفاظت كاتديک پالایشگاه تبریز 1388/09/10
57 طراحی ، تامین اجناس و اجرای سيستم حفاظت كاتديک خطوط لوله آبادان ماهشهر 1389/2/15
58  تهیه و ساخت ، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک پتروشیمی مبین 1388/11/13
59 طراحی ، تامین تجهیزات نصب و راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک خط لوله پروژه خارگ 1388/09/09
60 ایستگاه های حفاظت كاتديک گچساران ، زيرتل ياسوج ، اكبرآبادياسوج ، مجموعه روستاهای سپیدار 1388/08/18
61 طراحی ، تامین تجهیزات ، ساخت و نصب سيستم کنترل ولتاژ رگاولتی بر روی T/R دارای کنترل ولتاژ الكترونیكی در 14 ایستگاه حفاظت كاتدی 1388/07/28
62   ساخت آند سیلیکون 1388/07/07
63

سيستم حفاظت كاتدی تصفیه خانه و خط انتقال اردبیل

1388/06/31
64 ساخت اقلام آندهای فداشونده اسکله های ماهشهر 1388/05/07
65 طراحی ، تهیه و نصب راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک مخازن اس کله شهید رجائی 1388/04/25
66 طراحی ، تهیه و ساخت ، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک طرح توسعه پالایشگاه اصفهان 1388/03/04
67  تهیه و ساخت ، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک خنداب اراک 1387/10/28 
68   طراحی ، تهیه و نصب راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک پروژه خشت

1387/03/08
تمديد
1388/10/30

 
69   ساخت اقلام حفاظت كاتديک خط لوله آبادان تا نظامیه اهواز

1386/08/16

تمدید
1388/11/30

 
70   اجرای سيستم حفاظت كاتديک در نظامیه اهواز 1387/09/01 
71  ساخت اجناس و اجرای سيستم حفاظت كاتديک توسعه میدان نفتی كبود 1387/08/01 
72 ساخت اجناس و اجرای سيستم حفاظت كاتديک مخازن انتقال نفت خام بندر عباس از طریق قشم 1387/07/13
73 اجرای سيستم حفاظت كاتديک در سطح استان مركزی 1387/07/08
74 تهیه و ساخت ، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک اسکله شهید رجائی بندرعباس 1387/06/20
75 طراحی ، تهیه و ساخت ، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک مجتمع فولاد خراسان 1388/05/19
76 ساخت آندهای آلومينیوم سکوهای رشادت و هنگام 1385/12/12
77  ساخت اقلام حفاظت كاتديک مخازن پالایشگاه گاز ايلام 1385/10/30 
78 تهیه و ساخت ، نصب و راه اندازی 13 مورد ایستگاه حفاظت كاتديک 1385/06/28
79 ساخت اقلام حفاظت كاتديک خط انتقال اصفهان تا بندرعباس 1385/04/24
80 ساخت آندهای آلومينیوم 24 اینچ ابوذر 1384/12/08
81 بازسازی و تعمیر سيستم حفاظت كاتديک پتروشیمی پارس 1384/08/01
82 ساخت 20 دستگاه ترانس رکتیفاير 1384/07/26
83 ساخت اقلام حفاظت كاتديک OLEFINE 1384/05/23
84 ساخت اقلام حفاظت كاتديک MDHDPE 1383/12/05
85 تهیه و ساخت ، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک شبكه خطوط لوله زيرزمینی واحدهای HD,PP,LD,BD/SR مجتمع پتروشیمی بندر امام 1383/07/12
86 طراحی ، تهیه و ساخت ، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک پتروشیمی آرياساسول 1383/10/28
87 اجرای سيستم حفاظت كاتديک پتروشیمی پارس SM 1383/06/15
88 طراحی ، تهیه و ساخت ، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک پتروشیمی برزویه 1383/06/27
89 طراحی ، تهیه و ساخت ، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک پتروشیمی فن آوران 1383/03/01
90 طراحی ، تهیه و ساخت ، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک خطوط لوله موجود در جزيره خارک 1382/05/04
91 ساخت آندهای آلومينیوم 4 و 32 اینچ دور لوله فاز 4 و 5 پارس جنوبی 1381/12/14
92 طراحی ، تهیه و ساخت ، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک نیروگاه رامین اهواز 1381/12/06
93 طراحی ، تهیه و ساخت ، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت كاتديک پالایشگاه جم 1381/06/11